Naši programi

1. ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE »ŽELVA«:

V letu 2005 smo odprli zavetišče za brezdomce »Želva«, saj je analiza terena pokazala, da  moramo poskrbeti tudi za osnovne bivalne in higienske potrebe naših uporabnikov nedovoljenih trdih drog in ljudi s težavami v duševnem zdravju. Začetna kapaciteta je bila 15 uporabnikov, danes lahko namestimo 18 uporabnikov.

V začetku so bili vključeni predvsem uporabniki nedovoljenih trdih drog in alkohola, že kmalu pa tudi drugi uporabniki, kjer je bila osnovna težava brezdomstvo in ponavadi še druge pridružene težave (alkoholizem, uživanje drog, invalidnost, starejši ljudje, ki nimajo pogojev za domove upokojencev,…).

 

CILJNA POPULACIJA:

Program Zavetišča za brezdomce »Želva« je namenjen:

– vsem našim občanom (tudi iz ostalih občin jih ne odklonimo, saj je brezdomstva v Sloveniji zelo veliko, postelj pa vsepovsod primanjkuje), ki so ostali brez bivališča ali so že prej živeli »na ulici«, v razpadajočih praznih objektih, v zapuščenih avtomobilih. Vsi imajo le fiktivno bivališče, kjer pa ne morejo bivati (stalen naslov, kjer že več let ne bivajo ali fiktivna prijava na CSD)

– uporabnikom naših programov, ki so ostali brez bivališča ali so že prej živeli »na ulici«, v razpadajočih praznih objektih, pri prijateljih… Vsi ti imajo že daljši čas le fiktivno bivališče, kjer pa ne morejo bivati ali pa le stalno prijavo na CSD

– Uporabnikom nedovoljenih drog, ki so začasno ostali brez bivališča (npr. tisti uporabniki, ki so jih starši  začasno »nagnali« od doma)

– Vsem, ki jih k nam napoti krizni intervencijski center, ki deluje v sklopu CSD Celje za osem centrov v regiji (krizne namestitve). Te namestitve izvajamo od novembra 2009.

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

– sprejemanje in upoštevanje pravil zavetišča (vsak uporabnik podpiše dogovor o sodelovanju v zavetišču)

– izražena želja uporabnika, da se vključi v program (prostovoljna vključitev).

 

 

METODE DELA:

Uporabljamo naslednje metode dela:

– delo s posameznikom

– delo v skupini

– delo v skupnosti

 

 

CILJI PROGRAMA:

Cilji pri delu s posameznikom in svojci v programu zavetišča:

– zagotovitev ustreznih bivalnih  ter higienskih pogojev

– spoštovanje in upoštevanje pravil Zavetišča, kar predstavlja odgovorno vedenje v prostorih (podpis dogovora od namestitvi)

– urejanje socialne situacije posameznika

– odkriti pričakovanja uporabnika glede lastnih sprememb

– urejanje drugih težav, ki so pri uporabniku manj ali bolj evidentne (uživanje drog, alkohola, nezdravljene psihoze…)

– naloge v smislu sprejemanja odgovornosti

– samonadzor dnevnih aktivnosti

– učenje konstruktivnega preživljanja prostega časa (delovna terapija- vsebinsko in časovno strukturirana)

– urejanje medosebnih odnosov uporabnika z bližnjimi z  namenom osebnostne ureditve in vrnitve domov

– individualno načrtovanje ter izvedba aktivnosti na podlagi terapevtskega dogovora

– podporne in svetovalne dejavnosti za uporabnike, ki so daljši časi bivali v zavetišču in sedaj živijo samostojno.

 

V dolgoročnem smislu je glavni cilj vrnitev v samostojno življenje, nazaj k svojcem, pridobitev stanovanja in odgovorno življenje oz. bistveno spremeniti njihovo kvaliteto življenja  v pozitivni smeri.

Zelo veliko v zadnjih letih delamo na vključevanju uporabnikov v delovno preokupacijo (kreativne delavnice, delovna terapija v hiši in okolici, pomoč zunanjim uporabnikom, usposabljanje na delovnem mestu, javna dela, redne zaposlitve preko ESS), saj se zavedamo, da delo pozitivno vpliva tako na fizično, psihično kot materialno stanje vsakega posameznika in je pomemben element pri dvigu samopodobe, saj se skozi delo uporabniki potrjujejo in dokazujejo- predvsem sebi, kaj zmorejo.

 

2. TERENSKO DELO Z UPORABNIKI DROG

 

Program Terenskega dela z uporabniki drog je namenjen uporabnikom, ki uživajo nedovoljene droge in predstavlja obliko pomoči, ki sodi v koncept programov za preprečevanje škode na področju uživanja drog, ko je poskrbljeno, da imajo uživalci drog varen prostor, kamor se lahko umaknejo z ulice, hkrati pa so jim ob stalni prisotnosti delavcev

na voljo vse potrebne informacije oz., v vsakem trenutku imajo možnost izbire. Čeprav osnovni cilj tako oblikovanih programov ni abstinenca (je pa to končni cilj), saj poskrbimo predvsem za zmanjševanje psihičnih, socialnih in zdravstvenih težav  oz. za dvig kvalitete njihovega življenja, program že več kot deset let poteka v dveh delih, in sicer nizkopražni program, kjer se poskrbi za to, da se ne stopnjujejo posledice uživanja drog ter svetovalni del, kjer delamo na podpori tistih uporabnikov, ki so naredili pomembne korake v procesu psihosocialne rehabilitacije.

Značilnost vključenih uporabnikov je, da poskušamo tiste, ki so naredili pomembne korake v procesu psihosocialne rehabilitacije, vključiti v svetovalni del programa, ki poteka na stacionarni lokaciji in je časovno prilagojen uporabniku in svojcem.

 

 

CILJNA SKUPINA UPORABNIKOV:

Terensko vozilo:

– uporabnikom nedovoljenih drog, ki iz kakršnih koli razlogov ne izpolnjujejo pogojev za

vstop v višjepražne programe. Do sedaj so bili vključeni mladostniki in polnoletne osebe od 14.- 59. leta starosti, ki si injicirajo heroin, vendar starostne omejitve nimamo.

– uporabniki, ki uživajo različne vrste drog (marihuana, heroin, kokain, sintetične droge, tablete…)

– vsem, ki so ob uporabniku drog posredno ali neposredno prizadeti,

–  uporabnikom alkohola in tablet

– uporabnikom z dvojnimi diagnozami (uživanje drog, psihiatrija);

– uporabnikom, vključeni v metadonsko terapijo in terapijo s Suboxonom, z Buprenorfinom

ter Substitolom

– svojcem zgoraj vključenih

– svojcem, ki potrebujejo svetovanje, pa čeprav se njihov otrok ne želi vključiti (individualne obravnave).

 

Načini ugotavljanja potreb:

Vsebino programa smo zasnovali na podlagi analize terena ter podatkov, ki smo jih že imeli, dodatne dejavnosti in spremembe, ki smo jih kasneje izvajali ( delitev programa,  več individualnega dela, več terenskega dela, delovna terapija,…) pa smo uvajali glede na potrebe, ki so jih izrazili uporabniki in ki smo jih sami zaznali, poleg tega veliko informacij pridobimo s terena in v skladu s temi podatki program dopolnjujemo in širimo.

 

Pogoji za vključitev:

–     prostovoljna odločitev, da se vključi v program

–          sprejemanje in upoštevanje pravil v vozilu (vsak uporabnik podpiše dogovor o   sodelovanju).

 

 

Svetovanje:

–          stabilnim uporabnikom metadona, Suboxona, Buprenorfina (ki ne jemljejo drugih nedovoljenih drog), ki so pripravljeni delati na sebi

–          eksperimentatorjem

–          občasnim uživalcem

–          svojcem zgoraj navedenih.

 

Večina vključenih izhaja iz nizkopražnega programa, eksperimentatorji in občasni uživalci do sedaj v sklopu dnevnega centra oziroma terenskega vozila niso bili obravnavani. V programu svetovanja obravnavamo tudi uporabnike, ki niso vključeni v nizkopražni program (večina teh je napotena s strani svojcev ali CSD in se obravnava celotna družina tudi na centru)

 

Načini ugotavljanja potreb:

Vsebino programa svetovanja smo razvili na podlagi potreb uporabnikov, saj so bile s strani uporabnikov že kmalu po začetku delovanja izražene želje, da program nadgradimo z zahtevnejšimi cilji in bolj intenzivnih svetovalnim delom s posameznikom.

 

 

Pogoji za vključitev:

–     prostovoljna odločitev, da se vključi v program

–          sprejemanje pravil

–          podpis dogovora  z načrtom dela

–          redno sodelovanje pri vseh predvidenih aktivnostih

–          soglasje uporabnika, da v psihosocialno obravnavo vključimo vse, ki lahko pripomorejo k rešitvi problema

–          soglasje in želja posameznika, da se vključi v individualni proces obravnave.

 

Krajevni obseg izvajanja celotnega programa:

Dejavnost se izvaja za območje upravne enote Žalec oz. šestih občin,  v zadnjih letih pa je vključenih vedno več uporabnikov drugih občin, ki se v določenem času nahajajo na našem področju, kar pomeni, da nikoli ne odklonimo človeka, ki pomoč poišče oz. stalno bivališče drugje v Sloveniji ni ovira, da posameznik pomoči ne bi dobil.

 

 

METODE DELA:

Metode, ki jih uporabljamo pri delu:

– Stvarna pomoč (možnost prehrane, varen prostor, možnost pranja oblačil,  možnost uporabe telefona,  časopisa, prevozi, varno zbiranje uporabljenega pribora, redno čiščenje terena)

– Individualno informiranje

– Informiranje skupine

– Skupinske oblike dela (razgovori, učenje konstruktivnih odreagiranj, izobraževanje, pogovori na določeno temo, neformalni razgovori in druženje)

– Podpis dogovora o sodelovanju

– Ozaveščanje

– Zagovorništvo

– Podpis terapevtskega dogovora ter načrtovanje

– Spremljanje oz. vodenje (uporabnika in svojcev)

– Individualno svetovanje

– Izobraževanje

– Delovna terapija (na stacionarni lokaciji)

– Športno-rekreativne dejavnosti…

 

Metode dela v programu svetovanja so individualno spremljanje na podlagi dogovora in izdelanega načrta svetovanja. V program se vedno vključijo tudi svojci.

Sodelovanje z vsemi institucijami, ki lahko pripomorejo k psihosocialni rehabilitaciji vsakega posameznika,  je del vsakodnevnega dela.

Po ukinitvi dnevnega  centra se je glavnina del z uporabniki v nizkopražnem programu izvajala v terenskem vozilu, svetovalni del in delo s svojci pa je potekalo v pisarni CSD Žalec ali na naši lokaciji, kjer izvajamo ostale programe.

 

3. DNEVNI CENTER ZA LJUDI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU »EUREKA«:

Zaradi visokega števila hospitalizacij v psihiatričnih bolnicah in porasta bolnikov s to problematiko, je bila  že leta 1999. (edini v regiji) tem ljudem prvič dana možnost alternativne oblike druženja in koristnega preživljanja prostega časa. S to obliko dela želimo omiliti posledice bolezni, doseči, da se ljudje družijo, da postanejo vidni in na tak način zmanjšujejo stigmatiziranost in razbijajo predsodke.

Cilj izvedbe programa je uporabnikom ponuditi čustveno podporo ter pomoč pri premagovanju občutkov izoliranosti. Načrtovani program predstavlja sodobno obliko organizirane skrbi za osebe s težavami v duševnem zdravju, saj jim nudi kvalitetnejšo izrabo prostega časa, kjer se vsak lahko individualno potrjuje na tistih področjih, kjer je lahko in zmore biti uspešen, kar pozitivno vpliva na občutek lastne vrednosti. V dnevnem centru se ponuja okolje, kjer se počutijo varne, sprejete in družbi potrebne. Uporabniki aktivno sodelujejo v dnevnih aktivnostih, si pridobivajo in izmenjujejo izkušnje ter spoznavajo konstruktivne odnose, ki jih večina do vključitve ni bila vajena ter na ta način predčasno razrešujejo svoje bolezenske krize in tako povečujejo možnost za reševanje lastnih problemov, ki jih s seboj prinaša življenje, obremenjeno z izkušnjo duševne bolezni, hkrati pa zmanjšujejo pogostost bolnišničnega zdravljenja v psihiatričnih bolnicah.

V dolgoročnem smislu želimo omogočiti uporabnikom, da bodo kar v največji meri razvili in uporabili svoje zmožnosti in živeli kar najbolj kvalitetno življenje z vzpostavitvijo pozitivne samopodobe in samospoštovanja.

 

CILJNA POPULACIJA:

Program je namenjen:

– ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter diagnozo duševne bolezni

– njihovim svojcem

– vsem, ki jih ta problematika skrbi.

 

 

METODA DELA:

Uporabljamo naslednje metode dela:

– individualno svetovanje

– delo z družino

– teamske obravnave

– delo na terenu

– delovna terapija

– skupinske oblike obravnave

– skupinske rekreativne in sprostitvene dejavnosti

– delavnice za učenje socialnih spretnosti ter metod za konstruktivno reševanje problemov

– pridobivanje novih znanj

Nekateri člani  DC Eureka so se aktivno vključili v organizirano delo in skupaj s člani Zavetišča pomagajo pri delih v hiši in okolici, poleg tega uporabniki sodelujejo pri delavnicah za izdelavo izdelkov, ki gredo v prodajo (čestitke, sveče, poslikava stekla…).

Tudi v program javnih del vključujemo uporabnike, ki imajo za sabo izkušnjo duševne bolezni.

 

 

 

NAČRTOVANI UČINKI PROGRAMA:

Učinki programa, ki smo  si jih zastavili, se realizirajo in so dokazljivi ob vseh tistih posameznikih, ki so se vključili v začetku delovanja in danes živijo kvalitetno, samostojno življenje in že več let niso bili hospitalizirani, temveč je dovolj ambulantno zdravljenje.

 

3.a PODPROGRAM DNEVNEGA CENTRA ZA LJUDI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU »EUREKA«-POMOČ NA DOMU UPORABNIKOM PSIHIATRIČNIH STORITEV

V zadnjih dveh letih pa smo pri obravnavi uporabnikov psihiatrije ugotovili, da se na terenu pojavljajo določeni uporabniki, ki zaradi svoje specifičnosti ne zmorejo ali nočejo koristiti storitev dnevnega centra (torej, da dnevno prihajajo k nam), pa čeprav bi pomoč potrebovali oziroma, bi potrebovali pomoč v domačem okolju, kjer funkcionirajo na njim svojstven način, s tem pa so še posebej izpostavljeni, stigmatizirani in nerazumljeni.

Že v letu 2012 in še intenzivneje v letu 2013 smo začeli te uporabnike spremljati na domu, kjer se je pokazala razsežnost problemov teh uporabnikov in posledično ogromno težav in stisk, ki jih sami ne zmorejo, ne znajo ali mogoče nekateri zaradi specifike svoje bolezni, tudi nočejo reševati, kar pa jih v matičnem okolju še bolj izpostavlja.

Naša pomoč obsega naslednje storitve:

–          pomoč pri urejanju okolja, kjer bivajo (čiščenje bivalnih prostorov, odvoz odpadlih materialov, beljenje, popravila bivalnih prostorov, urejanje okolice,…)

–          pomoč pri prehrani (prinašanje hrane iz trgovine, kuhanje, pospravljanje posode, vzdrževanje higiene v kuhinji,…)

–          pomoč pri osebni higieni in urejanju (pomoč pri preoblačenju, preoblačenje postelje, pranje, likanje,…)

–          spremstvo v inštitucije, k zdravniku, na različne urade

–          pomoč pri izpolnjevanju najrazličnejših obrazcev za različne urade

–          podporne dejavnosti v bližnjem okolju, s katerimi poskušamo zmanjševati stigmatiziranost in povečevati razumevanje uporabnikove specifičnosti…

–          svetovalno delo strokovnih delavcev

–          redno in kontinuirano spremljanje v domačem okolju in pravočasno zaznavanje ter reševanje težav v konkretnem okolju in zaznavanje sprememb pri samih uporabnikih (predvsem so pomembna poslabšanja psihičnega in fizičnega zdravja).

 

CILJNA POPULACIJA:

Program je namenjen:

– ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter diagnozo duševne bolezni, ki sprejemajo pomoč le v domačem okolju (poudarek je na starejših uporabnikih)

– njihovim svojcem

– bližnji okolici spremljanih in obravnavanih uporabnikov.

 

Poseben poudarek pri spremljanju je na tistih uporabnikih z diagnozo psihoze:

–          so starejši in živijo sami,

–          nimajo sorodnikov

–          imajo sorodnike, vendar jih le-ti zaradi specifičnosti, ki so posledica uporabnikove bolezni, izrazito odklanjajo

–          so materialno minimalno preskrbljeni (večina jih je že dolga leta invalidsko upokojena)

–          so s strani psihiatrov nezdravljeni ali zdravljeni neredno

–          odklanjajo psihiatrično zdravljenje ali ga opustijo takoj, ko se po hospitalizaciji vrnejo v domače okolje.

 

 

METODA DELA:

Uporabljamo naslednje metode dela:

– konkretna pomoč na domu

– vodenje uporabnika

– sodelovanje z vsemi inštitucijami, ki lahko pripomorejo k čim uspešnejšemu reševanju problematike

– individualno svetovanje

– delo s skupnostjo, kjer uporabnik živi.

– teamske obravnave.

 

NAČRTOVANI UČINKI PROGRAMA:

Naš namen je, da vsakemu posamezniku, ki ne ogroža sebe ali drugega (kar je predpogoj za namestitev v zaprt zavod) omogočimo življenju v okolju, kjer si želijo živeti, hkrati pa jih v tolikšni meri socializirati, da ne bodo izstopajoči za okolico in bodo, kljub svoji svojstvenosti, ki je posledica psihoze, lahko živeli.

 

4. RAZDELILNICA HRANE ZA SOCIALNO OGROŽENE

 

Pri delu na terenu in v hiši smo se v zadnjih dveh letih pogosto srečevali z nam neznanimi oziroma, manj znanimi uporabniki, ki so začeli v naše prostore prihajati in prositi za hrano.

V začetku smo lahko potrebe teh zunanjih uporabnikov še nekako pokrivali, saj se v zadnjih letih zelo trudimo, da pridobimo čim več donacij v obliki hrane, poleg tega z delom pri kmetu naši uporabniki »zaslužijo« veliko zelenjave, ko pa se je število uporabnikov začelo še povečevati, smo zaprosili za program javne kuhinje, ki je bil s strani Občine Žalec tudi izpeljan in finančno podprt.

Naša pomoč oziroma program razdeljevanja hrane, ki se izvaja od ponedeljka do petka, od 11.-14. ure, pa poleg razdeljevanja hrane obsega še naslednje storitve obsega naslednje storitve:

– sprejem hrane in razdelitev toplega obroka

– ob izredno težavnih domačih razmerah razvoz hrane na dom

– podporne dejavnosti tistim, ki zaradi najrazličnejših razlogov ne zmorejo poiskati pomoči na vseh primernih naslovih, kjer bi pomoč še lahko dobili

– možnost vključitve v obravnavo, če uporabnik izrazi to željo

– svetovalno delo strokovnih delavcev.

 

CILJNA POPULACIJA:

Upravičenci do brezplačnega toplega obroka so:

– Psihiatrični bolniki

– Starejše osebe nad 65 let, ki imajo nizke dohodke

– Invalidne osebe I. kategorije, ki imajo nizke dohodke

– Brezdomci /starejši alkoholiki  nad 65 let, ki živijo »na ulicah«…

– Brezdomci, ki živijo v Zavetišču

– Uporabniki nedovoljenih drog nad 45 let.

 

Uporabnike, ki jim pripada storitev, ki nam napoti Rdeči križ in CSD Žalec, določeni uporabniki pa so se oglasili sami.

Storitve niso deležni mlajši uporabniki, ki z različnimi aktivnostmi lažje poskrbijo za svoje preživetje.

 

 

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je omogočiti najbolj ogroženim skupinam prebivalstva en topel obrok dnevno, s čimer vsaj v minimalni meri poskrbimo, da ljudje ne bodo lačni.

Posredno pa bomo pri vsakodnevnih stikih z uporabniki, ki bodo vključeni v razdelilnico hrane, poskušali tudi celostno obravnavati njihove težave.

Na drugi strani je cilj povečevanja samostojnosti in odgovornosti tistih, ki v programu pomagajo kot prostovoljci (naši uporabniki Zavetišča).

 

Top

Lahko vam pomagamo. Pokličite nas +386 (0) 41 420 877

Pišite nam na: dzelva.eureka@siol.net